Police social and organizing activities undertaken to protect public safety and order

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kubas, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The Police formation is responsible for ensuring citizens’ safety and public order. The purpose of this article is to demonstrate that this task can be effectively implemented by using one of the non-empowered forms – socio-organizational activity. Promotion of this form of action, based on informing the public about the dangers to health and life as well as how to prevent dangers has a very important significance in the era of ever greater access to the Internet and in many cases allows a departure from the official actions.
Policja jest formacją odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że zadanie to może być w sposób efektywny realizowane przy zastosowaniu jednej z niewładczych form działania administracji – działalności społeczno-organizatorskiej. Propagowanie tej formy działania, opierającej się na informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia i życia, a także o sposobach zapobiegania niebezpieczeństwom, ma bardzo istotne znaczenia w dobie coraz szerszego dostępu do internetu i w wielu przypadkach umożliwia odstąpienie od działań władczych.
Opis
Słowa kluczowe
Police , social and organizing activities , public safety , public order , Policja , działalność społeczno-organizatorska , bezpieczeństwo publiczne , porządek publiczny
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 130–137