Obiekty snycerskie o tematyce religijnej zrealizowane w kręgu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kierczuk-Macieszko, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie, od lat 90. XX wieku tylko na specjalizacji „snycerstwo” zrealizowano ponad 50 różnorodnych prac o tematyce religijnej – od ołtarzy po pojedyncze rzeźby. Część z tych obiektów trafiła do miejsc kultu lub instytucji religijnych, inne pozostają własnością szkoły bądź autorów. Ten obszerny zbiór powstał w wyniku wypracowanej w szkole dychotomicznej koncepcji kształcenia. Z jednej strony opiera się ona na studiowaniu (kopiowaniu, kompilowaniu) wzorów historycznych, z drugiej oferuje swobodę wizji plastycznej. W obu kierunkach adepci sztuki podążają pod opieką tych samych pedagogów, którzy wprowadzają je wymiennie, celowo różnicując zadania. Traktowane komplementarnie dają interesujące rezultaty w trakcie edukacji, jak i w samodzielnej twórczości absolwentów. Wybór prac przedstawionych w artykule nie pretenduje do wyczerpującego ujęcia zagadnienia obecności sacrum w pracach snycerskich powstałych w kręgu szkoły lubelskiej. Tym niemniej ich dobór w sposób sugestywny ilustruje rozwiązania plastyczne reprezentatywne dla każdego z obu nurtów kształcenia.
Since the 1990s, more than 50 different religious works, ranging from altars to single sculptures, have been created at the current Fine Arts School Group in Lublin. Some of these objects went to places of worship or religious institutions, while others remain the property of the school or their authors. This extensive collection is the result of a dual educational concept developed at the school. On the one hand, it is based on studying (copying, compiling) historical patterns; on the other, it offers freedom of artistic vision. In both cases the students follow the guidance of the same teachers, who introduce these concepts interchangeably, deliberately varying the tasks. Treated complementarily, they give interesting results both in the course of education and in the graduates’ independent work. The selection of works presented in this article does not aspire to be an exhaustive presentation of the presence of the sacred in woodcarving works created in the circle of the Lublin School. Nevertheless, their selection illustrates in a suggestive manner artistic solutions representative for each of the two educational currents.
Opis
Translated by Monika Mazurek.
Słowa kluczowe
rzeźba religijna , Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie , prace snycerskie , rzeźba w drewnie , religious sculpture , State Secondary School of Fine Arts in Lublin , woodcarving , wood sculpture
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 14 (2021), s. 73–107