Taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Babiarz, Stefan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The main objective of this article is to introduce the rules of taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine. Its side objective is to demonstrate certain differences between Poland and Ukraine in this respect. The article utilizes a critical analysis of the texts of the Constitution of Ukraine and Ukrainian tax laws as a research method. The article emphasizes such beneficial solutions for Ukrainian taxpayers as those concerning the deadlines for introducing changes in tax regulations (vacatio legis) – substantially longer than in Poland, the impossibility of introducing changes in these regulations during the fiscal year to the disadvantage of taxpayers, and the admissibility of introducing beneficial changes. Discriminatory taxation of Polish citizens (non-residents) with respect to inheritance and donation acquisition in Ukraine is demonstrated.
Nabycie w drodze spadku i w drodze darowizny rzeczy i praw majątkowych na Ukrainie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, opłacie wojskowej, a w odniesieniu do nabycia w drodze darowizny uczynionej przez przedsiębiorcę na rzecz pracowników – także ujednoliconej składce na ubezpieczenie społeczne. Jednak opodatkowanie nabycia spadku i darowizny dla osób najbliższych spadkodawcy czy darczyńcy jest objęte stawką podatku wynoszącą 0% a przez to, że nie dokonuje się oszacowania majątku nabytego w tej drodze, to oznacza to zwolnienie z podatku osób najbliższych. Osoby te jednak od takiego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych (szczegółowo opisanych) płacą opłatę wojskową (wynoszącą 1,5% majątku nabytego), która jest podatkiem. Z kolei od darowizn przekazywanych pracownikom przez pracodawców pobierana jest tzw. jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne wynosząca 22%. Konsekwencją opodatkowania na Ukrainie nabycia spadku i darowizny podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest to, że zróżnicowana, dyskryminująca obywateli polskich (nierezydentów) 18-procentowa stawka podatku narusza zasadę równego traktowania z art. 25 ust. 1 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku zawartej 12 stycznia 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.
Opis
Słowa kluczowe
taxation of inheritance and donation acquisition in Ukraine , principle of equal treatment in taxation of inheritance and donation acquisition by non-residents in Poland and Ukraine , military fee (tax) , uniform contribution to mandatory state social security in Ukraine , non-discrimination principle , opodatkowanie nabycia spadku i darowizny na Ukrainie , zasada równego traktowania w opodatkowaniu nabycia spadku i darowizny przez nierezydentów w Polsce i na Ukrainie , opłata wojskowa (podatek) , jednolita składka na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne na Ukrainie , zasada niedyskryminacji
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 11–22