Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Górniewicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 nastąpił dynamiczny wzrost długu publicznego krajów Unii Europejskiej. Bezpośrednią przyczyną okazały się ogromne deficyty budżetowe, mające swoje źródło we wprowadzanych w poszczególnych krajach ograniczeniach życia gospodarczego i pomocy finansowej państw dla najbardziej poszkodowanych branż. W najbliższym czasie prawdopodobnie należy oczekiwać dalszego wzrostu zadłużenia, który w istotnym stopniu będzie wynikał z zaciągania nowych zobowiązań finansowych na potrzeby odbudowy go-spodarek krajów UE po kryzysie. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w wielkości długu publicznego w warunkach pandemii COVID-19 i identyfikacja implikacji związanych z jego szybkim wzrostem. Oprócz analizy danych statystycznych uwagę skoncentrowano na przyczynach narastania zjawiska, programie odbudowy gospodarki Next Generation EU oraz wpływie zadłużenia na wzrost gospodarczy. Główna teza pracy głosi, że koronawirusowy kryzys spowodował istotny wzrost długu w krajach Unii Europejskiej. Dla zrealizowania przedstawionego wyżej celu pracy i uargumentowania postawionej tezy została wykorzystana metoda badawcza określona jako komparatywna analiza opisowa.
As a result of the crisis caused by the COVID-19 pandemic, the public debt of the European Union countries grew rapidly. The immediate cause was huge budget deficits, rooted in the restrictions introduced in individual countries on economic life and financial aid from states to the most affected branches. In the near future, further increases in debt are likely to be expected, which will be driven to a significant extent by the incurring of new financial obligations to rebuild the economies of EU countries after the crisis. The purpose of the study is to present the changes in the size of public debt under the COVID-19 pandemic and to identify the implications of its rapid growth. In addition to the analysis of statistical data, attention was focused on the causes of the build-up, the Next Generation EU economic recovery program and the impact of debt on economic growth. The main thesis of the work proclaims that the coronavirus crisis caused a significant increase in debt in the European Union countries. In order to realize the purpose of the work presented above and to argue the thesis, a research method known as comparative descriptive analysis was used.
Opis
Słowa kluczowe
dług publiczny , przyczyny zadłużenia , hipoteza nawisu długu , general government debt , causes of debt , debt overhang hypothesis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 73(1)/2023, s. 21-38