Kluczem do baśni może być wytrych – debiutancki arkusz poetycki Andrzeja Piskulaka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Olszańska-Smolarek, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest debiutanckiemu arkuszowi poetyckiemu Andrzeja Piskulaka, związanego z regionem świętokrzyskim poety, prozaika, wydawcy i dziennikarza. Poezja była pierwszym gatunkiem literackim, od którego zaczął swoją przygodę z literaturą i któremu został wierny przez lata, mimo innych form pisarskiej aktywności. Dorobek ten jest istotnym wkładem w dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego, mimo to twórczość Piskulaka dotychczas nie doczekała się kompleksowego opracowania krytycznoliterackiego. Poezja stanowiła siłę napędową w rozwoju podejmowanych przez niego gatunków literackich, a debiutancki tomik poezji wydaje się istotny w dalszej perspektywie pisarskiej tego twórcy. W „Kluczem do baśni może być wytrych” (1980) podejmuje wątki, które będzie kontynuował i rozwijał w sposób bardziej uporządkowany i dojrzały, krystalizując swoją wizję świata filozoficznego i światopoglądowego, osadzonego w geopoetyckiej przestrzeni – Świętokrzyszczyźnie, małej ojczyźnie poety.
The paper is devoted to the debut sheet of poetry by Andrzej Piskulak, a poet, prose writer, publisher and journalist associated with the Świętokrzyskie region. Poetry was the first literary genre from which he began his adventure with literature and to which he remained faithful for years, despite other forms of writing activity,in addition to many years of journalistic activity. These achievements are a significant contribution to the cultural heritage of the Świętokrzyskie region, nevertheless, Piskulak’s work has not yet been comprehensively analyzed in the subject literature. Poetry became a driving force in the development of his literary genres and journalistic practice, and this is why the first volume of poetry seems to be crucial in his further writing perspective. In „A Lockpick can be a key to a fairy tale” (1980), he takes up threads that he will continue and develop in a more orderly and mature way, crystallizing his vision of the philosophical and worldview world, set in a geopoetic space – the Świętokrzyskie region, the poet’s small homeland.
Opis
Słowa kluczowe
Andrzej Piskulak , debiut poetycki , poezja , region świętokrzyski , poetic debut , poetry , the Świętokrzyskie region
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 222-232