Wydawnictwa Oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie idei retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część I.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Wydawnictwo Komunalne ABRYS ma obecnie w dorobku dziesiątki tysięcy egzemplarzy czasopism ("Przegląd Komunalny", "Czysta Energia", "Zieleń Miejska", "Recykling", "Wodociągi - Kanalizacja", "Ecomanager") dostarczających zawodowych informacji, kształtujących opinię i przedstawiających polemiki. To także tysiące wejść na strony różnych aplikacji przygotowanych przez Abrys, uzupełniających, a nie zastępujących wymienione czasopisma. Wpisują się one w pełni we wdrażanie edukacji ekologicznej jako nauczania interdyscyplinarnego na jego wszystkich stopniach formalnych i nieformalnych. Jej celem jest kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi, umożliwienie wszystkim mieszkańcom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska oraz tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska. Aby cele te mogły być zrealizowane, niezbędne jest m.in. wprowadzenie profesjonalnej edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego z uwzględnieniem i wykorzystaniem wartości kulturowych, etycznych i religijnych, zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego, w tym także podejmowanie działań w zakresie retardacji. Najważniejsze jest jednak uznanie, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa. Jak dotąd cele te nie zostały zrealizowane. Instytucje naszego państwa nie dają alternatywy dla modelu społeczeństwa konsumpcyjnego, na którym głównie oparte jest obecnie jego funkcjonowanie.
Municipal Publisher ABRYS has issued tens of thousands of copies of magazines (Communal Review, Clean Energy, Municipal Green, Recycling, Waterworks - Sewage System, Eco-Manager) providing professional information, shaping opinion and presenting controversies. It also has thousands of hits on the web pages of various applications developed by ABRYS, complementary to, not a substitute for these magazines. They fit fully in the implementation of environmental education as an interdisciplinary teaching and learning at all formal and informal levels. Its aim is to form full consciousness and wake up the society interest of interrelated economic, social, political and environmental issues, enabling all citizens to acquire the knowledge and skills necessary to improve the environment and create new patterns of behavior, attitudes, values and beliefs of individuals, groups and societies, taking into account the concern about the quality of the environment. In order to achieve these objectives, it is necessary, among others, to introduce professional environmental education in all spheres of social life taking into account and using cultural, ethical and religious values, to provide public access to natural environmental information, including taking action in the field of retardation. However, what is most important is the recognition that environmental education is a prerequisite for changing the consumer model of the society. So far, these objectives have not been achieved. The institutions of our country do not provide an alternative to the model of the consumer society, as they are all based on its functioning.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony , retardacja , czasopisma komunalne , sustainable development , retardation , communal magazines
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 85–92