The impact of benchlearning on the value of human capital. Reflections on an airline case study

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gierczak-Korzeniowska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mimo iż uczenie się nie jest zjawiskiem nowym to sposób zdobywania wiedzy i czas z tym się wiążący, ma ogromne znaczenie dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego coraz częściej poszukuje się metod lub praktyk, które spełniłyby powyższe wymagania, tworząc jednocześnie w organizacji kulturę zachęcającą pracowników do nieustannego poszerzania wiedzy. Przykładem takiej praktyki może być benchlearning, który najczęściej bywa kojarzony z ciągłym uczeniem się i to od tych najlepszych. W niniejszym opracowaniu podjęto więc próbę odpowiedzi na pytanie, czy benchlearning ma wpływ na „wartość” kapitału ludzkiego. Pracownicy i firma, jaką wybrano do badań zdają się mieć istotne znaczenie i przesądzić o wynikach, gdyż takie przedsiębiorstwo jak PLL LOT powinno cechować nieustanne poszukiwanie sposobów sprostania ciągle rosnącej konkurencji rynkowej. Warto też nadmienić, że treści zawarte w niniejszym opracowaniu należy traktować jako wprowadzające z dwóch powodów. Po pierwsze, zagadnienie benchlearningu nie należy do tych najczęściej podejmowanych w literaturze przedmiotu, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Po drugie, przedstawione wyniki stanowią tylko pewien wycinek rozbudowanego zagadnienia, jakim było stosowanie benchmarkingu w wybranych działach PLL LOT. Nie mniej jednak ze względu na specyfikę branży, jaką jest lotnictwo, i mocno utrudniony do niej dostęp, chociażby z racji bezpieczeństwa linii lotniczych czy ich pasażerów, czyni przedstawione wyniki istotnymi poznawczo.
Although learning is not a new phenomenon, the way of acquiring knowledge and time involved in it is of great importance for the development of each company. Therefore, more and more methods and practices are sought to satisfy those requirements, at the same time creating organizational culture that encourages employees to continually expand their knowledge. Benchlearning, which is most often associated with continuous learning from the best ones, is an example of such practice.Therefore, this paper attempts to answer the question whether benchlearning has an impact on the ‘value’ of human capital. The employees and the company which were selected for the study seem to be important and decisive for the outcome, because such a company as PLL LOT should be characterized by the constant search for ways to meet the ever-increasing market competition. It is also worth mentioning that the contents of this paper should be an introduction for two reasons. First, benchlearning does not belong to the most frequently undertaken issues in the literature, both in the theoretical and practical dimensions. Second, the results presented represent only a section of an extended issue which is the utilisation of benchmarking in the selected departments of PLL LOT. Nevertheless, due to the specific nature of the industry such as aviation, and its obstructed access, even because of the safety of airlines and their passengers all these make the results presented significant cognitively.
Opis
Słowa kluczowe
benchlearning , uczenie się , kapitał ludzki , benchmarking , linia lotnicza , benchlearning , learning , human capital , benchmarking , airline
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 417–427