Sieć szkół niemiecko-żydowskich w Galicji w latach 1774–1873. Uwarunkowania i dynamika rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pelczar, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem analiz zawartych w artykule jest kształtowanie się sieci państwowych (ludowych) szkół dla ludności żydowskiej mieszkającej w Galicji w latach 1774–1873. Badany przedział czasowy zamyka cały okres ich istnienia. W artykule scharakteryzowano austriacką politykę oświatową oraz żydowskie szkolnictwo wyznaniowe w początkach czasów galicyjskich. Przedstawiono też uwarunkowania funkcjonowania żydowskiego szkolnictwa ludowego na przełomie XVIII/XIX w. i sieć żydowskich szkół ludowych. Ukazano także działania na rzecz odbudowy szkolnictwa żydowskiego w XIX w.
This article analyses creating the chain of national schools for Jewish people living in Galicia in 1774–1873. Described years enclose time of its existence. In this article, the author characterized Austrian educational politics and Jewish education at the beginning of Galicia existence. Conditions of functioning Jewish education in XVII/XIX century and Jewish folk schools in this time was also presented in this text. The author showed also ways of reconstruction of Jewish education in XIX century.
Opis
Słowa kluczowe
szkolnictwo w Polsce , szkolnictwo w Galicji , Żydzi w Galicji , szkolnictwo żydowskie w Polsce , szkolnictwo żydowskie w Galicji , edukacja Żydów w Galicji , szkolnictwo we Lwowie , education in Poland , education in Galicia , Jews in Galicia , Jewish education in Poland , Jewish education in Galicia , education in Lviv
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 13–40