Przyspieszenie i usprawnienie postępowania apelacyjnego w świetle nowelizacji z 4 lipca 2019 r.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kądziołka, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem niniejszego opracowania jest analiza mechanizmów przyspieszenia i usprawnienia postępowania apelacyjnego. Problematykę tę omówiono w artykule w świetle zmian legislacyjnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia projektu tej ustawy wynika bowiem, że celem nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie postępowania cywilnego w ogólności, w szczególności zaś przyspieszenie oraz usprawnienie postępowania drugoinstancyjnego. Analizie poddano zmiany dotyczące uzasadniania wyroku sądu I instancji, zmiany dotyczące postępowania międzyinstancyjnego, zmiany w treści apelacji, rozszerzenie dopuszczalności rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym, wprowadzenie uproszczonego trybu rozpoznania apelacji od wyroku oddalającego powództwo oczywiście bezzasadne oraz poszerzenie sytuacji, w których sąd może zlecić przeprowadzenie dowodu sędziemu wyznaczonemu.
The study presents the analysis of expediting and improving mechanisms of the appeal proceedings. This issue is discussed in the article in the light of legislative changes introduced under the Act of July 2019 Amending the Act Civil Procedure Code and Certain Other Acts. From the justification for the bill, it follows that the primary purpose of the amendment is to expedite and improve judicial proceedings in civil cases, whilst particularly expediting and improving an appeal to the court of second instance. The analysis covers the changes in the judgement justification of the court of first instance, changes in proceedings between the first and the second instance, changes in the appeal content, extending the admissibility of examining an appeal in closed session (in camera), introducing a simplified procedure for examining an appeal against a judgement dismissing a claim as manifestly unfounded as well as extending the situations in which the court may order a designated judge to take evidence.
Opis
Słowa kluczowe
apelacja , nowelizacja , postępowanie cywilne , appeal , amendment , civil proceedings
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 142–154