Neodkladné opatrenia podľa civilného sporového poriadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor v článku nazvanom „Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku“ analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní, ktorý prichádza do úvahy v dvoch prípadoch, a to ak je potreba bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná porovnaniu s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku.
In the article entitled “Interim Measures under the Civil Litigation Code”, the author analyzes the issue of this institute in court proceedings which is possible in two cases, namely that the situation needs to be adjusted without delay or if there is a fear that enforcement of the judicial decision could be jeopardized. The aim of this article is to deal in detail with the purpose and assumptions that has to be met for a court decision ordering the interim measures. The article pays special attention to the comparison with the previous legal regulation on interim measures under the Code of Civil Procedure.
Opis
Słowa kluczowe
neodkladné opatrenia , civilné právo procesné , právny poriadok Slovenskej republiky , interim measures , civil procedural law , legal order of the Slovak republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 177–189