Prawnokarne i kryminalistyczne środki zwalczania zjawiska cyberpedofilii w świetle regulacji zawartych w kodeksie karnym na przykładzie przestępstwa groomingu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Opar, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Cyberpdofilia to jedna ze szczególnie niebezpiecznych społecznie odmian cyberprzestępczości, której potencjalnymi ofiarami są nieletni. Nierozerwalnie związana jest ona z rozwojem technologii komputerowych, zwłaszcza zaś szerokiego, często niekontrolowanego dostępu nieletnich do Internetu. Artykuł koncentruje się na jednym z najnowszych przestępstw klasyfikowanych jako cyberpedofilia – groomingu. Polega ono na nawiązywaniu przez pedofilów oraz osoby wykazujące skłonności pedofilskie kontaktów z nieletnimi przy pomocy Internetu w celu doprowadzenia do rzeczywistego z nimi kontaktu i seksualnego wykorzystania. W artykule dokonano przeglądu ujęcia problematyki groomingu w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. Zwrócono w tym kontekście uwagę na istotne problemy nie tylko w zakresie regulacji parwnokarnej, ale i ścigania cyberpedofilii wynikające z braku jasnej i precyzyjnej wykładni terminu „pedofil”. Artykuł zawiera także przegląd zachowań wyczerpujących znamiona groomingu, następnie zaś omówienie regulacji dotyczących tego przestępstwa znajdujących się w Kodeksie karnym z 1997 r. Ze względu na potencjalnie transgraniczny charakter cyberpedofilii materia prawna związana z tym zagadnieniem musi uwzględniać międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ścigania pedofilii. W konkluzjach zwrócono uwagę, iż przyjęte w polskiej ustawie karnej rozwiązania odnoszące się do cyberpdofilii i groomingu wzbudzają istotne zastrzeżenia doktryny prawa karnego. W trybie de lege ferenda należy więc zwrócić uwagę na potrzebę ich uwzględnienia.
Cyberpdofilia is one of the particularly dangerous socially varieties of cybercrime, where potential victims are underage. It is inextricably linked with the development of technology and computers, especially the wide and often uncontrolled access of minors to the Internet. Article focuses on one of the latest crimes classified as cyberpedofilia – groomingu. It consists in establishing by pedophiles and persons with pedophile tendencies via the Internet, contact with minors in order to achieve genuine contact with them and sexual exploitation. This article reviews the issues groomingu shots in the Polish Penal Code of 1997. Attention was in this context to the major problems not only in terms of regulation criminal law, but the prosecution cyberpedophilia, including grooming, resulting from the lack of a clear and precise interpretation of the term „pedophile”. The article contains an overview of behavior on the Internet, exhaustive signs grooming, then the discussion of the problems of regulating this crime in the Penal Code of 1997. Due to the potential cross-border nature cyberpedophilia, In this gromming, it must take account of international obligations in the field of law enforcement Polish pedophilia. The conclusions noted that it adopted in the Polish criminal law solutions to cyberpedophilia and grooming arouse significant reservations doctrine of criminal law. During de lege ferenda should therefore pay attention to the need to take them into account.
Opis
Słowa kluczowe
cyberpedofilia , grooming , pedofilia , pedofil , cyberpedophilia , pedophilia , child molester
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 19/2016, s. 143–155