Poverty in Polish regions in the light of European Union policy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Danowska-Prokop, Barbara
Pawlas, Iwona
Czornik, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poverty is a multidimensional phenomenon, hard to define but of interest to many experts in social sciences. When it comes to economic sciences, the economic dimension of poverty and its consequences are underlined. The European Union pays attention to the problem of developmental disparities as well as the need to reduce poverty and disparities. It is reflected both in the EU treaties and in the EU activities undertaken within both the Economic, Social and Territorial Cohesion Policy and the Lisbon Strategy, the Europe 2020 Strategy, as well as the EU reaction to the numerous challenges facing the EU in the 21 st century (the COVID-19 pandemic, Russian aggression against Ukraine). The main theoretical and cognitive aim of the research is to present the differentiated perception of the problem of poverty in economic theory and EU policy decisions. The main aim of the empirical part of the research is to identify and evaluate regional disparities in poverty using the example of Poland’s regions (provinces). The research was conducted with the application of several scientific methods, including literature studies, descriptive and comparative analysis, and critical thinking. Because of the complexity of the category of poverty and poverty conditions, the selected method of multivariate comparative analysis, i.e. the TMD introduced by Hellwig, was adopted. The conducted research indicated that poverty in Poland’s regions is unequally distributed, which results from their location in relation to richer markets, infrastructure conditions, and economic situation.
Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, trudnym do zdefiniowania, ale będącym przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów z zakresu nauk społecznych. W przypadku nauk ekonomicznych podkreśla się ekonomiczny wymiar ubóstwa i jego konsekwencje. Unia Europejska zwraca uwagę na problem nierówności rozwojowych, a także na potrzebę ograniczania ubóstwa i nierówności. Znajduje to wyraz zarówno w traktatach unijnych, jak i w działaniach UE podejmowanych zarówno w ramach polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak i Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020, a także w reakcji UE na liczne wyzwania stojące przed nią w XXI wieku (pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę). Głównym celem teoretycznym i poznawczym badań jest przedstawienie zróżnicowanego postrzegania problemu ubóstwa w teorii ekonomii i decyzjach politycznych UE. Głównym celem empirycznej części badań jest identyfikacja i ocena regionalnych zróżnicowań ubóstwa na przykładzie regionów (województw) Polski. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem kilku metod naukowych, w tym: studiów literaturowych, analizy opisowej i porównawczej, krytycznego myślenia. Ze względu na złożoność kategorii ubóstwa i warunków ubóstwa badania prowadzono z zastosowaniem wybranej metody wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badania wskazały, że ubóstwo w regionach Polski jest nierównomierne, co wynika z ich położenia względem bogatszych rynków, warunków infrastrukturalnych, sytuacji gospodarczej.
Opis
Słowa kluczowe
poverty , region , EU policy , disparities , Poland , ubóstwo , polityka UE , nierówności , Polska
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 72(4)/2022, s. 44-67