Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia – szansa czy zagrożenie dla województwa podkarpackiego?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Rabiej, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę skutków ekonomicznych i prawnych przekształceń własnościowych podmiotów leczniczych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej [DzU 2013.217], która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r. oraz podjęto próbę ich oceny w aspekcie sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, gospodarki i dyscypliny finansowej samorządu województwa podkarpackiego oraz odpowiedzialności społecznej. Badania dowiodły, że proces przekształceń podmiotów leczniczych skutkuje licznymi konsekwencjami, a prawdopodobne odejście od formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dominującego na dzień dzisiejszy, na rzecz spółek kapitałowych, jest ogromnym wyzwaniem i może okazać się dla podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa zarówno szansą, jak i zagrożeniem.
Analysis of the effects of economic and legal privatization of the healthcare organizations, arising from 15.04.2011 regulations about healing activity [Journal of Laws 217, 2013] and an attempt of their evaluation undertaken in the aspect of the financial standing of the healthcare organizations, economic and financial discipline of Podkarpackie voivodeship local government as well as its social responsibility. Studies have shown that the process of transformation of healthcare organizations results in numerous consequences, and the departure from currently dominating forms of individual public healthcare institutions in favor of companies, is an enormous challenge and can turn out for the health entities, local government units as well as the entire community as both a chance and a threat.
Opis
Słowa kluczowe
ochrona zdrowia , podmioty lecznicze , finanse publiczne , healthcare sector , healthcare organizations , public finance
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 211–223