Biopestycydy jako stymulatory odporności roślin

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mołoń, Agnieszka
Durak, Roma
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Obecna koncepcja rozwoju rolnictwa, tzw. rolnictwo zrównoważone, oraz wdrażanie technik integrowanej ochrony roślin zakłada ograniczenie zużycia chemicznych środków na rzecz środków pochodzenia naturalnego. Kluczową rolę pełnią tu biopestycydy o działaniu owadobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym i chwastobójczym. Roślina pod wpływem patogenu może uruchomić reakcje obronne o zasięgu lokalnym i/lub systemowym. Obecnie coraz większą uwagę skupia się na indukowaniu reakcji obronnych roślin. Praca przedstawia mechanizmy obronne, stymulatory odporności roślin i grupy związków pochodzenia roślinnego wykazujące działanie insektycydowe.
The current concept of the development of sustainable agriculture and implementation of integrated plant protection technologies is based on limited use of chemicals in favour of natural means. A key role is played here by biopesticides of insecticidal, bactericidal, fungicidal and herbicidal activity. Under pathogenic influence, a plant may activate defensive reactions of and/or systemic range. Recently, more and more attention has been paid to inducing plants’ defensive reactions. This paper presents defensive mechanisms and resistance stimulators in plants and groups of compounds of plant origin showing insecticidal activity.
Opis
Słowa kluczowe
preparaty biologiczne , biologiczna ochrona roślin , odporność roślin , elicytory , insektycydy , metabolity wtórne , biological preparations , biological plant protection , plant resistance , elicitors , insecticides , secondary metabolites
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 69–74