Mobbing jako forma agresji społecznej. Aspekty cywilizacyjne i kulturowe (charakter zjawiska i próba badań empirycznych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Sommer, Hanna
Michno, Jerzy
Sommer, Hubert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem mobbingu stał się w ostatnich dekadach istotnym punktem odniesienia do ewentualnych badań i analiz dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (zwłaszcza szeroko rozumianych nauk społecznych). Stąd też zamysł autorów poniższego opracowania, którzy w sposób charakterystyczny dla socjologów pochylili się nad tym tematem i przeprowadzili badania, których zasadniczym celem miała być odpowiedź na pytanie, czy ze zjawiskiem mobbingu mamy do czynienia w Polsce? Zanim jednak udało się uzyskać odpowiedź na zadane pytanie badawcze, autorzy postarali się przybliżyć pokrótce samo pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju.
The problem of bullying has become in recent decades an important reference point for any research and analysis for representatives of various scientific disciplines (especially the widely understood social sciences). Hence the intention of the authors of this study, who in a manner characteristic of sociologists bent over this issue and conducted a study whose primary objective was to answer the question: is the phenomenon of bullying we have to do in Poland? Before, however, managed to get the answer to the research question, the authors tried to briefly introduce the same concept, types and effects of bullying, with particular emphasis on our country.
Opis
Słowa kluczowe
mobber , mobbing , agresja fizyczna , przemoc psychiczna , molestowanie seksualne , bullying , physical aggression , psychological violence , sexual harassment
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 136–157