Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Chorób, Roman
Chorób, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest próba wskazania znaczenia wiedzy i transferu informacji w rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. Szczególną rolę w kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych spełnia zaufanie, jakim obdarzają siebie nawzajem uczestnicy układu zintegrowanego, ze wskazaniem na lidera klastra. Zasadniczą rolą, jaką odgrywają klastry w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy jest wspieranie dyfuzji wiedzy i innowacji wewnątrz klastra, a także poza nim m.in. poprzez przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą B+R. W opracowaniu dowiedziono, że prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.
The main objective of this paper is to indicate the importance of knowledge and information transfer in the development of innovative integration ties, such as clustered structures. A special role in shaping the expansion of ties integration’s the trust between, participants of the integrated system, indicating the leader of the cluster. The fundamental role played by clusters in building a knowledge-based economy is to promote the diffusion of knowledge and innovation within the cluster, as well as outside it, among others, through the flow of information between enterprises and R&D. The study demonstrated that a properly functioning, as well as the developing structure of the integration occurring in the economy, is one of the essential conditions of its rapid expansion.
Opis
Słowa kluczowe
wiedza , informacja , innowacje , zaufanie , powiązania integracyjne , knowledge , information , innovation , trust , relationship integration
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 42-53