Strategia cyberbezpieczeństwa jako przejaw polityki administracyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chochowski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nie budzi wątpliwości, że polityka administracyjna jest związana z polityką państwa, którego jednym z podstawowych celów jest zapewnienie podmiotom podlegającym jego władzy bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące strategii cyberbezpieczeństwa RP jako przejawu polityki administracyjnej państwa. Wskazano w nim proces dochodzenia powstania tejże strategii, a także związek pomiędzy ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jako składową prawa administracyjnego a wspomnianą strategią jako elementem polityki administracyjnej.
There is no doubt that the administrative policy is related to the policy of the state, whose one of the primary goals is to ensure that entities subject to its security authority – including security in cyberspace. This article presents considerations regarding the cybersecurity strategy of the Republic of Poland as a manifestation of the state’s administrative policy. It indicates the process of seeking the creation of this strategy, as well as the relationship between the law on the national cyber security system as a component of administrative law and the aforementioned strategy as an element of administrative policy.
Opis
Słowa kluczowe
polityka administracyjna , cyberbezpieczeństwo , strategia cyberbezpieczeństwa , administrative policy , cyber security , cyber security strategy
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 199–210