Nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wróbel, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor podejmuje analizę kwestii związanych z wykroczeniem nieobyczajnego wybryku, który określony został w art. 140 k.w. Narracja wiedzie przez zagadnienia: przedmiotu – ochrony, zamachu – którym jest moralność i obyczajność w perspektywie publicznej oraz porządek publiczny; formy popełnienia wykroczenia – ma ono charakter powszechny i przybrać może postać działania. Rozpatrywane wykroczenie dla swego zaistnienia nie musi zostać zrealizowane „bezpośrednio” w przestrzeni publicznej. Wystarczy, aby nieobyczajny wybryk mógł zostać dostrzeżony przez inne osoby. Nieobyczajny wybryk nie musi za każdym razem mieć charakteru zachowania naruszającego wstydliwość, eksponującego publicznie intymne lub obsceniczne zachowania seksualne, lecz może naruszać obyczajność również na inne sposoby. Nieobyczajny wybryk może być w zakresie strony podmiotowej zrealizowany umyślnie albo nieumyślnie. Artykuł 140 k.w. typizujący analizowane wykroczenia może występować – od strony kwalifikacji prawnej – w zbiegu (pozornym czy rzeczywistym) z określonymi przepisami typizującymi konkretne przestępstwa albo wykroczenia.
The author analyzes the issues related to the offense of the indecent excess, defined in Art. 140 of the Offense Code. The narrative runs through the issues of: the object – protection, assassination – which is morality and decency in the public perspective and the public order; forms of committing of the offense – it is universal nature and may take the form of an action. The considered offense does not have to be implemented “directly” in the public space, it is enough for the occurrence of the indecent excess, that it could be noticed by other people. Indecent excess does not have to be a behavior that violates shamefulness, exposing publicly intimate or obscene sexual behavior, but it can also violate decency in other ways. An indecent excess may be carried out intentionally or unintentionally. Article 140 of the Offense Code typifying the analyzed offense may occur – from the point of view of legal qualification – in the coincidence (apparent or real) with specific provisions listing specific crimes or offenses.
Opis
Słowa kluczowe
nieobyczajny wybryk , naruszenie obyczajności , wykroczenie nieobyczajnego wybryku , indecent excess , violation of decency , offense of indecent excess
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 216–226