Współdziałanie w procesie stosowania prawa – krytycznie o regulacjach obowiązujących w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Lewicki, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obowiązujące regulacje prawne normujące procedurę i przesłanki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wymagają jako warunek wydania takiego zezwolenia uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z określonymi uchwałami rady gminy. W ocenie autora artykułu, zważywszy na szereg okoliczności, przede wszystkim zaś przedmiot wymaganej opinii niewymagający dysponowania szczególnymi kompetencjami niedostępnymi organowi wydającemu zezwolenia, wprowadzenie tej formy współdziałania przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie znajduje uzasadnienia i może zostać wyeliminowana bez szkody dla merytorycznej poprawności wydawanych w tym zakresie decyzji.
The applicable legal regulations to the procedure and conditions for issuing permits for the sale of alcoholic beverages require, as a condition for issuing such a permit to obtain a positive opinion of the Communal Commission to solve alcoholic problems with the compliance of the location of the point of sale with certain resolutions of the Commune Council. In the opinion of the author of the article, considering a number of circumstances, and above all, the subject of the required opinion required not requiring the disposal of specific competences inaccessible authorization authority, the introduction of this form of cooperation when issuing permits for the sale of alcoholic beverages is not justified and can be eliminated, without any damage to substantive correctness issued in this regard decision.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie , opinia , napoje alkoholowe , reglamentacja , cooperation , opinion , alcoholic beverages , regulation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 206–227