Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego za naruszenie tajemnicy zawodowej – na przykładzie wybranych orzeczeń sądowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wojtkowska, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego za naruszenie tajemnicy zawodowej. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia ogólne związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, tajemnicą zawodową oraz postępowaniem dyscyplinarnym. W zasadniczej części artykułu zaprezentowano wybrane orzeczenia sądowe w celu ustalenia, w jakich sytuacjach radca prawny poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie tajemnicy zawodowej, a w jakich nie.
The subject of this article is the issue of disciplinary liability of a legal adviser for breach of professional secrecy. The first part of the article presents general issues related to the exercise of the profession of legal advisor, professional secrecy and disciplinary proceedings. The main part of the article presents selected court decisions in order to determine in which situations the legal adviser will bear disciplinary liability for breach of professional secrecy and in which not.
Opis
Słowa kluczowe
odpowiedzialność dyscyplinarna , delikt , postępowanie dyscyplinarne , tajemnica zawodowa , radca prawny , disciplinary liability , a tort , disciplinary procedure , a professional secrecy , a legal adviser
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 421–431