Tajemnica duszpasterska. Analiza na przykładzie rozwiązań odnoszących się do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Łukańko, Bernard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest prezentacja i analiza rozwiązań prawa powszechnego odnoszących się do ochrony tajemnicy duszpasterskiej, a precyzyjniej – tajemnicy rozmowy duszpasterskiej w odniesieniu do mającego w Polsce ponad 450 lat historii, opartego na indywidualnej regulacji ustawowej kościoła szwajcarskiego nurtu Reformacji – Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Analizie poddano instytucję tajemnicy duszpasterskiej w porównaniu do instytucji tajemnicy spowiedzi chronionej w sposób wyraźny przez przepisy k.p.k., k.p.c., k.p.a., Ordynacji Podatkowej i ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Opracowanie zawiera też prezentację regulacji Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odnoszących się do tajemnicy duszpasterskiej i analizę orzecznictwa sądów polskich i niemieckich dotyczącego ochrony tego rodzaju tajemnicy.
The study presents and analyses solutions in common law relating to the protection of pastoral secrecy, and more precisely the secrecy of pastoral conversation in the Evangelical Reformed Church in the Republic of Poland, which stems from the Swiss branch of Reformation and which has a tradition of 450 years in Poland. The analysis covers the institution of pastoral secrecy as compared to the institution of the seal of confession which is clearly protected under the provision of the Code of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure, the Code of Administrative Procedure, the Tax Ordinance Act and the Supreme Audit Office Act. Furthermore, the study features a presentation of internal regulations of the Evangelical Reformed Church concerning pastoral secrecy and an analysis of the case law of Polish and German courts applicable to the protection of that type of secrecy.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica rozmowy duszpasterskiej , Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP , secrecy of pastoral conversation , Evangelical Reformed Church in the Republic of Poland
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 350–366