Ósmy kontynent i jego nieruchomości czyli jak internet zmienia Kosmos. Aspekty prawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Macokina, Weronika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie ma na celu przedstawienie luk prawnych i ewentualnych rozwiązań dotyczących międzynarodowych regulacji prawnych w nawiązaniu do obecnej ewolucji sektora kosmicznego w zakresie usług internetowych. Poprzez techniczną analizę zaistniałej sytuacji są pokazane przyczyny atrakcyjności Kosmosu nie tylko dla klasycznych podmiotów prawa międzynarodowego, lecz zwłaszcza dla przedstawicieli sektora prywatnego – New Space Actors. Uregulowanie limitów aktywności tego sektora stanowi potencjalny klucz do rozwiązania nowoczesnych problemów międzynarodowego prawa kosmicznego. Wnioski wyciągnięte w artykule wskazują, że ewentualny traktat międzynarodowy nie może zaspokoić potrzeb codzienności tej dziedziny prawa. Niektóre kwestie mogą być rozwiązane poprzez utworzenie międzynarodowej organizacji z mocnymi kompetencjami prawotwórczymi.
The publication aims to present legal gaps and their possible solutions regarding future international regulations in view of current evolution of Internet space services. Through the technical analysis of the existing situation, there can be seen the exact reasons why outer space is so attractive not only for classical subjects of international law but also for the private sector – New Space Actors. Setting the limits activity of this sector can be a potential key problem-solving of international space law. The conclusions drawn in this article lead to the affirmation that a possible international treaty cannot meet the everyday needs of international space law. The issue can be solved by establishing an international organization with strong legislative powers.
Opis
Słowa kluczowe
międzynarodowe prawo kosmiczne , internet , osoby prawne , sektor prywatny , satelity , international space law , Internet , legal entities , private sector , New Space Actors , satellites
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 197-211