Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Grabowska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie ustawowych oraz pozaustawowych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową odnoszącą się do złożonej relacji lekarz–pacjent było zgodne z prawem. W artykule omówiono katalog okoliczności wyłączających obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, wynikających tak z aktów normatywnych rangi ustawowej (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), jak i z przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.
The purpose of this paper is to present statutory and non-statutory conditions that must be met in order for the disclosure of information covered by professional confidentiality in relation to the complex doctor–patient relationship to be legitimate. The article discusses the catalog of circumstances excluding the obligation of medical confidentiality, resulting from normative acts of the statutory rank (Act of 5 December 1996 on the professions of physician and dentist, Journal of Laws 1997 No. 28, item 152; Act of 6 November 2008 on patient rights and the Ombudsman for Patient Rights, Journal of Laws 2009 No. 52, item 417), as well as the provisions of the Medical Code of Ethics.
Opis
Słowa kluczowe
tajemnica zawodowa , tajemnica lekarska , prawo medyczne , professional confidentiality , medical confidentiality , medical law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 327–338