Значення римського права для формування правосвідомості сучасного українського правника

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Fedushchak-Paslavska, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł pokazuje różne kierunki wpływu prawa rzymskiego na tworzenie świadomości prawnej współczesnego ukraińskiego prawnika. Ustanowienie władzy radzieckiej na Ukrainie spowodowało zawężenie roli tej dyscypliny w procesie edukacyjnym. Jednak praktyczna rola prawa rzymskiego, która polega na jego wpływie na świadomość prawną, oraz metodologiczne znaczenie prawa rzymskiego pozostaje fundamentalne dla każdego zawodu prawniczego w dzisiejszych czasach. Nauczanie prawa rzymskiego od zawsze odgrywało ważną rolę w przygotowaniu przyszłych prawników na uniwersytetach w krajach o zachodniej tradycji prawnej. Przede wszystkim chodzi o specyfikę źródeł prawa rzymskiego, a mianowicie o praktyczną i intrepretacyjną dzałalność prawników rzymskich, otwartość systemu prawnego starożytnego Rzymu i oparcie go na zasadzie aequitas.
The article reveals different directions of the influence of Roman law on the formation of the legal consciousness of a modern Ukrainian lawyer. Since the establishment of Soviet Power in Ukraine, the role of this discipline in the educational process has been narrowed. However, the practical role of Roman law, which consists in its forming influence on the legal consciousness, and the propaedeutic, axiological and methodological significance of Roman law, remains fundamental to every legal profession nowadays. The acquisition of Roman law, which is constantly in development, has always been used in the preparation of future lawyers in universities of the Western legal tradition countries. First of all, it is about the specificity of the sources of Roman law, namely the practice of praetors and interpretations of lawyers; openness of the legal system of ancient Rome to borrowing; the importance of the legal procedure; availability of typed claims formulas; idea-the principle of aequitas, which is the expression of a specific type of thinking based on the ratio.
Opis
Słowa kluczowe
wartości UE , praworządność , zachodnia tradycja prawna , Wołodymyr Starosolski , zasada większości , EU values , the rule of law , Western legal tradition , Volodymyr Starosolskiy , the principle of the majority
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 40–49