Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kotnis-Górka, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Lokalne telewizje internetowe nie tylko wzbogaciły polski krajobraz medialny, ale stały się szansą dla małych społeczności na szerszy i ciekawszy dostęp do informacji. Mimo że od pojawienia się pierwszych lokalnych telewizji internetowych minęła dekada, zjawisko to niezmiernie trudno ująć w sztywne ramy teoretyczne. Różniące się od siebie pod względem formatu, częstości pojawiania się czy też rodzaju własności i kanału dystrybucji lokalne telewizje internetowe są tym bardziej interesującym obiektem badań, szczególnie gdy jako perspektywę wybierzemy aspekt społeczeństwa obywatelskiego, a konkretnie rolę, jaką w tym względzie pełnią lokalne telewizje internetowe. W kontekście konwergencji, a więc współistnienia nowych i starych mediów lokalną telewizję internetową należy rozpatrywać w kategoriach hybrydy gatunkowej. Dla badań nad konwergentnym medium, jakim jest lokalna telewizja internetowa, istotna jest również zmiana praktyk odbiorczych, która przejawia się w sposobie konsumowania treści przekazywanych za pośrednictwem nie tylko mediów ogólnopolskich, lecz także mediów lokalnych. Odbiorcy, przyzwyczajeni do bogactwa treści i formy popularnych serwisów, takiej samej jakości zaczęli domagać się od wydawców lokalnych. Zdominowany przez prasę drukowaną rynek lokalnych mediów musiał na tę potrzebę odpowiedzieć. Stąd też można przypuszczać, że redakcje lokalnych mediów decydują się na tworzenie zawartości multimedialnych, aby wzbogacić swoją ofertę. Jednocześnie przygotowywane materiały wideo pobudzają dyskusję na ważne społecznie tematy, co z kolei ma znaczenie w kontekście społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym.
Local internet television has not only enriched the media landscape, but also become an opportunity for local communities to have wider and more interesting access to information. Despite the fact that over a decade has passed since the appearance of the first local internet television, this phenomenon is extremely difficult to grasp in a rigid theoretical framework. The local Internet TVs, which differ in format, frequency, or type of ownership and distribution channel, are an interesting subject of research, especially if we choose the aspect of civil society as a perspective, and specifically the role of local internet televisions in this respect. In the context of convergence, meaning the coexistence of new and old media, local internet television should be considered in terms of species hybridity. For research on the convergence medium which is local Internet television, there is also, importantly, a change in receiving practices, not only in the way of consumption of content transmitted through the national media, but also in the local media. Consumers, accustomed to the richness of content and the form of popular services, began to insist on the same quality from local broadcasters. Dominated by the press, the local media market had to respond to this need. Local media editors choose to create multimedia content to enrich their offerings. However, video material is a tool for discussion on socially important topics, which in turn is important in the context of civil society at the local level.
Opis
Słowa kluczowe
lokalna telewizja internetowa , media lokalne , konwergencja , społeczeństwo obywatelskie , hybryda gatunkowa , posttelewizja , local internet television , local media , convergence , civil society , hybrid , post-television
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(2)/2017, s. 126–134