Miarkowanie zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego jako sposób rozłożenia tych kosztów pomiędzy stronami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kopacz, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenia instytucji miarkowania zwrotu kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ustalono, że instytucja ta z jednej strony umożliwia sądowi w określonych przypadkach kierowanie się poczuciem sprawiedliwości (słuszności) przy ustaleniu rozkładu kosztów procesu, z drugiej zaś strony jest instrumentem przeciwdziałania nadużyciom prawa do sądu. Wskazano także typowe okoliczności, których wystąpienie w danej sprawie uprawnia sąd do skorzystania z instytucji miarkowania zwrotu kosztów postępowania. Wykazano, że okoliczności te odnoszą się przede wszystkim do charakteru sprawy i związanego z nią nakładu pracy pełnomocnika, czynności podejmowanych przez strony i ich pełnomocników, zakresu rozpoznania sprawy przez sąd danej instancji oraz sytuacji ekonomicznej strony zobowiązanej do poniesienia kosztów postępowania.
In the article the meaning of institution of moderation of reimbursement of expenses for judicial and administrative proceedings is described. It has been established, that this institution, on the one hand allows the court in certain cases to be guided by a sense of justice (correctness) in determining the distribution of costs of the process; on the other hand, it is a tool for countering the abuse of the right to court. Typical circumstances are also indicated, the occurrence of which in the concrete case entitles the court to take advantage of the institution of moderation of reimbursement of costs for judicial and administrative proceedings. It was demonstrated, that these circumstances refer primarily to the nature of the case and the related efforts of the representative, the actions of the parties and their representatives, the scope of recognition of the case by the court of the instance, as well as the economic situation of the party obliged to bear the costs of the proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
zwrot kosztów postępowania sądowego , funkcje kosztów postępowania , postępowanie przed sądami administracyjnymi , miarkowanie zwrotu kosztów postępowania sądowego , przeciwdziałanie nadużyciom prawa do sądu , zasada słuszności w rozstrzyganiu o kosztach postępowania , reimbursement of costs for judicial and administrative proceedings , functions of court costs , proceedings before administrative courts , moderation of reimbursement of court costs , abuses of the right to court prevention , the principle of fairness in resolving court costs
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 140–152