Интеграция Украины в международное финансовое пространство: тенденции и перспективы

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Radyeva, Maryna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Исследованы процессы взаимодействия Украины с международными финансовыми институтами, формы международного сотрудничества Украины с учетом национальных интересов. По результатам анализа, определены важнейшие глобальные институты, с которыми взаимодействует Украина. Такие как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международный валютный фонд. Определены основные механизмы взаимодействия, формы и направления кредитования Украины со стороны международных финансовых институтов. Установлена степень влияния деятельности этих структур на состояние украинской экономики. По результатам анализа развития глобализационных процессов определены прогнозируемые положительные и отрицательные результаты интеграции Украины в международное финансовое пространство. Прогнозируемые положительные результаты международной интеграции Украины связаны с получением преимуществ от производства и реализации инновационной конкурентоспособной продукции. А также, возможностями использования преимуществ международного разделения труда, получением помощи международных финансовых организаций, выходом на мировые рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции; использованием опыта экономических трансформаций в других странах. Прогнозируемые отрицательные результаты, такие как ограничение свободы экономических и политических действий, усиление зависимости от внешних кредиторов, рост внешнего долга и дефицита бюджета, консервация своего периферийного места в мире, упадок неконкурентоспособных производств, потеря части национальной культуры, могут стать последствиями слабого экономического развития современной Украины. Определены приоритеты интеграции Украины в международное финансовое пространство. Предложены стратегические направления адаптации украинской экономики к глобализационным явлениям с целью использования возможностей и предотвращения глобальных угроз.
This article has investigated the processes of interaction of Ukraine with international financial institutions, forms of international cooperation of Ukraine taking into account the fact national interests. According to the results of the analysis, the major global institutions have been identified, which interact with Ukraine. Those are the United Nations, the World Bank, the European Bank for reconstruction and development, Council of Europe, Organization for security and cooperation in Europe, international monetary Fund. The main mechanisms for interaction, form and direction of crediting of Ukraine by the international financial institutions have been identified as well as the degree of influence of activity of these structures on the state of the Ukrainian economy. According to the analysis of globalization processes the anticipated positive and negative effects of Ukraine's integration into the international financial space have been determined. The projected positive results of international integration of Ukraine connected with obtaining benefits from the production and implementation of innovative, competitive products have been described. And also, the possibility to use advantages of international division of labor, with assistance of international financial organizations, access to world markets a competitive science-intensive products have been stated with the use of the experience of economic transformation in other countries. The predicted negative results, such as restriction of freedom of economic and political action, increased dependence on external creditors, rising external debt and budget deficit, the preservation of their peripheral location in the world, the decline of uncompetitive industries, loss of part of the national culture, can be the effects of a weak economic development of modern Ukraine. Priorities of Ukraine's integration into the international financial space. Strategic directions of adaptation of Ukrainian economy to the globalization phenomena in order to exploit opportunities and prevent global threats have been proposed.
Przedmiotem badań w opracowaniu jest współpraca Ukrainy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Określono podstawowe mechanizmy tej współpracy, formy i zasady udzielania Ukrainie pożyczek oraz kredytów przez międzynarodowe instytucje finansowe. Podjęto próbę określenia wpływu działalności tych instytucji na kondycję ukraińskiej gospodarki. W oparciu o analizę przebiegu procesów globalizacyjnych wskazano pozytywne oraz negatywne następstwa integracji Ukrainy z otoczeniem międzynarodowym. Potencjalne korzyści związane są z możliwościami produkcji i implementacji innowacyjnych produktów. Ponadto Ukraina może odnieść korzyści płynące z: międzynarodowego podziału pracy, uzyskania pomocy ze strony międzynarodowych instytucji finansowych, dostępu do światowych rynków produktów high-tech, wykorzystania doświadczeń transformacji gospodarczej w innych krajach. Przewidywane negatywne następstwa obejmują: ograniczenie swobody działalności gospodarczej i politycznej, wzrastające uzależnienie od zewnętrznych wierzycieli, wzrost zadłużenia zagranicznego i deficytu budżetowego, utrwalenie peryferyjnego położenia Ukrainy w gospodarce światowej, upadek niekonkurencyjnych gałęzi przemysłu, utratę części kultury narodowej. W opracowaniu określono ponadto priorytety integracji Ukrainy z międzynarodowym otoczeniem finansowym. Przedstawiono propozycje strategicznych kierunków rozwoju ukraińskiej gospodarki w celu wykorzystania szans i uniknięcia globalnych zagrożeń.
Opis
Słowa kluczowe
глобализация , международный институт , финансовое пространство , экономический союз , интеграция , globalization , international Institute , fiscal space , economic union , integration , globalizacja , międzynarodowa instytucja , finansowa przestrzeń , unia gospodarcza , integracja
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 46–55