Wychowanie do twórczości w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pusz, Sławomira
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje pokrótce historię rozwoju myśli wychowania do twórczości, przedstawiając postacie najbardziej zasłużonych polskich pedagogów i psychologów, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój dyscypliny zwanej pedagogiką twórczości. W treści zawarte są także odniesienia do praktyki wychowania do twórczości ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Wskazuje na uwarunkowania prawne aktualnej praktyki pedagogicznej w zakresie działań rozwijających postawę twórczą uczniów klas I–III oraz prezentuje wyniki badań myślenia twórczego w poszczególnych aspektach: płynności, giętkości i oryginalności myślenia oraz wrażliwości na problemy. Test badający zdolność myślenia twórczego zastosowano wobec 204 uczniów klas III oraz 10 nauczycieli uczących w tych klasach. Analiza badań wykazała, że uczniowie prezentują średni poziom myślenia twórczego, pomimo że tylko w 1 klasie nauczyciel stosował dodatkowy program stymulujący kreatywność i twórczość uczniów.
The article presents briefly a history of the development of education for creation thought, presenting the figures of the most distinguished Polish educators and psychologists who have made a significant contribution to the development of the discipline called pedagogy of creativity. In the contents there are also references to the practice of education for creativity with special emphasis on the early childhood education. I point to the legal conditions of the current educational practices in activities developing creative attitude of pupils from classes I–III, and present the results of creative thinking in different aspects: fluency, flexibility and originality of thinking and sensitivity to the problems. The test study exploring the ability of creative thinking was conducted amongst 204 students in 3rd classes and 10 teachers who teach in these classes. The analysis indicated that the students represent the average level of creative thinking despite the fact that only 1 teacher used the additional program stimulating creation and creativity of the students.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie do twórczości , badanie kreatywności , płynności , giętkości , oryginalności myślenia wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej , education for creation , examination of creativity , fluency , flexibility , originality of thinking among pupils of early childhood education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 207–215