Administrative and legal dimension of the Police cooperation with international entities

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Jaworski, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The modern police formation to which the Police in Poland aspires cannot be limited only to independent execution of tasks. Performing statutory tasks by the Police is related to undertaking various forms of cooperation and interaction with legally and organizationally diverse entities. Apart from national cooperation, legal regulations impose an obligation to cooperate with police forces of other countries and their international organizations, as well as with European Union bodies and institutions. The subject of deliberations is widely understood international cooperation of the Police and the role of entities responsible for its conduct. The areas of cooperation and forms in which it is undertaken have been investigated. Special research attention was also paid to legal regulations relating to police activity on the international arena. In the study attempts were made to assess the current system of international police cooperation.
Nowoczesna formacja policyjna, do której aspiruje Policja w Polsce, nie może ograniczać się tylko do samodzielnego wykonywania zadań. Wykonywanie zadań ustawowych przez Policję wiąże się z podejmowaniem różnych form współpracy i interakcji z podmiotami zróżnicowanymi prawnie i organizacyjnie. Oprócz współpracy krajowej regulacje prawne nakładają obowiązek współdziałania z siłami policyjnymi innych krajów i ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej. Przedmiotem artykułu jest szeroko rozumiana współpraca międzynarodowa Policji oraz rola podmiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Zbadano obszary współpracy i formy, w jakich jest ona podejmowana. Szczególną uwagę badawczą poświęcono regulacjom prawnym dotyczącym działalności Policji na arenie międzynarodowej. W badaniu podjęto próbę oceny obecnego systemu międzynarodowej współpracy policyjnej.
Opis
Słowa kluczowe
security administration , police , cooperation , international police cooperation , administracja bezpieczeństwa , policja , współpraca , międzynarodowa współpraca policyjna
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 93–106