Czy budynek można uznać za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 8 maja 2018 r., sygn. II FSK 1162/16

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Bobrus-Nowińska, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dla właściwej realizacji podatku od nieruchomości zasadnicze znaczenie ma poprawna kwalifikacja obiektu jako budynku lub budowli. Obecnie mamy do czynienia z precedensową sytuacją, kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny zajmują w tym temacie przeciwne stanowiska. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje bowiem na czynniki, tj. przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania tego obiektu jako całości, Trybunał Konstytucyjny podkreśla zaś, iż o kwalifikacji budynku decydują wyłącznie cechy wskazane wprost w przepisach ustawy. Wydaje się, iż w tym przypadku jedynym słusznym rozwiązaniem jest zaakceptowanie stanowiska Trybunału, zgodnie z którym decydujące znaczenie dla przedmiotowego tematu ma wykładnia językowa. W rezultacie obiekt budowlany nie może być dla potrzeb podatku od nieruchomości jednocześnie budynkiem i budowlą, są to bowiem definicje o charakterze rozłącznym.
For correct implementation of the real estate tax, it is essential to properly qualify the object as a building or a structure. Currently, we are dealing with a precedent situation when the NSA and TK occupy opposite positions on this topic. The NSA indicates the factors, i.e. the purpose, equipment and the manner and possibilities of using this object as a whole. The Constitutional Tribunal emphasizes that the qualification of an object is determined solely by the features indicated directly in the provisions of the Act. It seems that in this case the only correct solution is to accept the position of the Constitutional Tribunal, according to which the language interpretation is decisive for the subject matter. As a result – an object can not be a building and a structure for the purposes of property tax, as they are separable definitions.
Opis
Słowa kluczowe
podatek od nieruchomości , budynek , budowla , real estate tax , building , structure
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 371–379