The guarantees of the suspect and the aggrieved party relating to the access to the case files of preparatory proceedings in the light of legislative changes

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Olszewski, Radosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The system of guarantees constitutes an extremely important sphere of criminal procedure. Its form constitutes one of the significant characteristics of the criminal procedure model, both by defining the rights and duties of its participants and by outlining the acceptable extent of the state’s interference in the legal situation of the participants of criminal procedure. Yet, the guarantee function is not a function specific for preparatory proceedings, but a general function of criminal trial. The article will be devoted to these issues.
System gwarancji stanowi niezwykle istotną sferę postępowania karnego. Sposób jego ukształtowania to jedna z istotnych cech modelu postępowania karnego, tak poprzez wskazanie praw i obowiązków jego uczestników, jak i zakreślenie dopuszczalnego zakresu ingerencji państwa w sytuację prawną uczestników postępowania karnego. Funkcja gwarancyjna nie jest przy tym funkcją specyficzną dla postępowania przygotowawczego, lecz ogólną funkcją procesu karnego. Tym zagadnieniom poświęcony został artykuł.
Opis
Słowa kluczowe
injured party , suspect , guarantees , preparatory proceedings file , penal code , pokrzywdzony , podejrzany , gwarancje , akta postępowania przygotowawczego , kodeks karny
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 129–139