Regional and local branch agencies of the central government

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Jaworski, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Contemporary public administration is divided according to the adopted criteria. The most clear and legible division indicates the functioning in its structures of the government administration, which undertakes the activities of the state assigned to it. The bodies of this administration function on different levels of organization and have different powers and competences. The study presents the organization of local government administration divided into two basic forms: combined and non-combined. The deliberations were based on the theory of administrative law and practical organizational solutions. An attempt was also made to assess the form of governmental administration organization functioning in the field. Research attention has also focused on its functioning during a pandemic.
Współczesna administracja publiczna ulega podziałom uzależnionym od przyjętych kryteriów. Najbardziej czytelny i klarowny podział wskazuje na funkcjonowanie w jej strukturach administracji rządowej, która podejmuje się działalności państwa przypisanej do niej. Organy tej administracji funkcjonują na różnych stopniach organizacji oraz posiadają zróżnicowane uprawnienia i kompetencje. W opracowaniu przedstawiono organizację administracji rządowej w terenie w rozbiciu na jej dwie podstawowe formy: zespolenie i niezespolenie. Rozważania oparte zostały na teorii prawa administracyjnego oraz na praktycznych rozwiązaniach organizacyjnych. Poddano próbie oceny formy organizacji administracji rządowej funkcjonującej w terenie. Uwaga badawcza skoncentrowana została też na jej funkcjonowaniu w czasie pandemii.
Opis
Słowa kluczowe
public administration , governmental administration , combined , non-combined , pandemic , administracja publiczna , administracja rządowa , zespolenie , niezespolenie , pandemia
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (38) 2022, s. 106-119