Public administration as the service for the common good

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chochowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In a modern state, public administration plays a very important role. It is difficult to imagine a state without the existence of its executive apparatus. What is more, the quality of the tasks it carries out, as well as the proper functioning of the state and its organs depend largely on the way public administration is organised. The purpose of the article is to show that public administration in a democratic country based on the rule of law should be equated with a public service aiming to achieve the common good and pursuing the interests of all citizens.
We współczesnym państwie administracja publiczna odgrywa bardzo istotną rolę. Trudno bowiem wyobrazić sobie państwo bez istnienia jego aparatu wykonawczego. Co więcej, od sposobu zorganizowania administracji publicznej zależy w dużej mierze jakość realizowanych przez nią zadań, a także prawidłowość funkcjonowania państwa i jego organów. Celem artykułu jest wykazanie, że administracja publiczna w demokratycznym państwie prawnym winna być utożsamiana ze służbą publiczną działającą na rzecz dobra wspólnego i realizować interes wszystkich obywateli.
Opis
Słowa kluczowe
public administration , common good , country , administracja publiczna , dobro wspólne , państwo
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 23–30