The constitutional right to organize safe and peaceful assemblies in Poland and Ukraine – a comparative analysis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Jurgilewicz, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The organization of peaceful assemblies is a constitutional right granted to individuals located both in the territory of the Republic of Poland and in Ukraine. This is an important right because it provides the society with the possibility of actual participation in public life by expressing its views or manifesting a specific position. The study was devoted to a comparative analysis of the constitutional regulations on the organization of assemblies in Poland and Ukraine. It was also assumed that the ordering services of assemblies play an important role for the safe and peaceful conduct of assemblies and constitute an example of security privatization in this area.
Organizacja pokojowych zgromadzeń stanowi konstytucyjne prawo przyznane jednostkom znajdującym się zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na Ukrainie. Jest to istotne uprawnienie, ponieważ zapewnia społeczeństwu możliwość faktycznego udziału w życiu publicznym poprzez wyrażenie swoich poglądów, czy zamanifestowanie konkretnego stanowiska. Opracowanie zostało poświęcone analizie porównawczej konstytucyjnych regulacji dotyczących organizacji zgromadzeń w Polsce i na Ukrainie. Przyjęto także założenie, że służby porządkowe zgromadzeń pełnią ważną funkcję dla bezpiecznego i pokojowego przebiegu zgromadzeń oraz stanowią przykład prywatyzacji bezpieczeństwa w tym obszarze.
Opis
Słowa kluczowe
Constitution , assemblies , security , law , Konstytucja , zgromadzenia , bezpieczeństwo , prawo
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(20)/2022, s. 52–61