Złożenie oraz uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę w zamówieniach publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Poprawa, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi wprowadzenie do problematyki dotyczącej składania i uzupełniania przez wykonawców (w tym również samozłożenia i samouzupełnienia) oświadczeń i dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z p.z.p. Z uwagi na brak precyzyjnych uregulowań prawnych problematyka składania i uzupełniania oświadczeń i dokumentów napotyka odmienne interpretacje i trudnościami w stosowaniu. Przedmiotem niniejszych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wykonawca może skutecznie, samodzielnie, bez wezwania przez zamawiającego złożyć i uzupełnić wymagane w postępowaniu oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oraz jakie to wywoła konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego. Autor przedstawia przykładowe okoliczności, których wystąpienie rodzi problemy interpretacyjne, oraz konsekwencje podjęcia nieprawidłowych decyzji przez zamawiającego. Prezentuje również model postępowania zgodny z obowiązującym prawem, oparty na obowiązkach zamawiającego, których wypełnienie jest obowiązkiem ustawowym.
The following study is an introduction to the issues of submission and supplementing by the contractors (including self-submission and self-completion) of declarations and documents in public procurement proceedings conducted under an open tender in accordance with the Public Procurement Law. Due to the lack of precise legal regulations, the issue of submitting and supplementing statements and documents encounters different interpretations and difficulties in applying. The subject of these considerations is an attempt to answer the question whether the contractor can effectively, independently, without requesting by the contracting authority, submit and supplement the statements or documents required in the proceedings confirming the circumstances referred to in art. 25 § 1 of Public Procurement Law and the consequences this will have for the contractor and the contracting authority. The author presents examples of circumstances, the occurrence of which gives rise to interpretation problems, and the consequences of making incorrect decisions by the contracting authority. It also presents a model of conduct in accordance with the applicable law, based on the contracting authority's obligations, the fulfillment of which is a statutory obligation.
Opis
Słowa kluczowe
złożenie , uzupełnienie , wezwanie , samozłożenie , samouzupełnienie , submission , supplement , summons , self-submission , self-completion
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 217–231