Decision as a legal form of issuing a weapon license for a Police officer

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Ura, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The legal form of the administration’s operation is the type of specific activity specified by law, which may be used by the administrative body to settle a specific matter. It is equivalent to the concept of legal action under civil law. One form of administration is the issuing of administrative acts, and the most common and typical form of an administrative act is an administrative decision. This legal form is the issuing or refusal of issuing a weapon license to a police officer.
Prawną formą działania administracji jest określony przepisami prawa rodzaj konkretnej czynności, który może być wykorzystany przez organ administracji do załatwienia określonej sprawy. Jest to odpowiednik pojęcia czynności prawnej na gruncie prawa cywilnego. Jedną z form działania administracji jest wydawanie aktów administracyjnych, a najbardziej rozpowszechnioną i typową formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna. Taką formę prawną przybiera wydawanie lub odmowa wydawania pozwolenia na broń funkcjonariuszowi Policji.
Opis
Słowa kluczowe
decision , weapon , weapon license , types of weapons , decyzja , broń , wydawanie pozwolenia na broń , rodzaje broni
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 250–259