Modele procesu decyzyjnego w systemowej analizie decyzyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kotarba, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Decyzje polityczne są ważnym czynnikiem kształtującym rzeczywistość społeczną. Ponieważ ich konsekwencje dotyczą nie tylko decydentów, ale przede wszystkim jednostek i grup społecznych, będących ich adresatem, badanie ich jest ważne nie tylko w kontekście celów teoretycznych, ale i praktycznych. Jedną z metod badania decydowania politycznego jest analiza decyzyjna. W artykule, który ma charakter przeglądowy, na podstawie literatury przedmiotu scharakteryzowano wybrane modele procesu decyzyjnego w ujęciu systemowym – ważnego etapu podejmowania decyzji. Skoncentrowano się na modelach racjonalnym, inkrementalnym, biurokratycznym (organizacyjnym) oraz aktywności w ramach wspólnoty programowej.
Political decisions are an important factor shaping social reality. Since their consequences concern not only decision-makers, but, above all, individuals and social groups who are their addressees, studying them is important not only in the context of theoretical but also practical goals. One of the methods of researching political decision-making is decision analysis. In the article, which is a review, based on the literature on the subject, selected models of the decision-making process are characterized in terms of a system – an important stage of decision-making. The focus was on the following models: rational, incremental, bureaucratic (organizational) and activity within the program community.
Opis
Słowa kluczowe
decydowanie polityczne , systemowa analiza decyzyjna , proces decyzyjny , modele procesu decyzyjnego , political decision-making , system decision-making analysis , decision-making process , decision-making process models
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 148–159