Создание условий экономической безопасности предприятия: институциональные изменения

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Рекун, Иван
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Экономическая деятельность современного предприятия связана с угрозами и рисками, природа которых все больше приобретает институциональный характер. Масштабы этих процессов возрастают вследствие роста динамичности и многообразия влияний как внутренних факторов (собственных), так и внешних (глобальных, государственных). Выход из указанной ситуации заключается в необходимости создания устойчивых институциональных амортизаторов риска. Одной из составляющей развития современной теории экономической безопасности есть формирование модели институциональной экономической безопасности.
Działalność gospodarcza współczesnego przedsiębiorstwa wiąże się z zagrożeniami i ryzykiem, których natura w coraz większym stopniu zyskuje instytucjonalny charakter. Skala tych procesów wzrasta na skutek wzrostu dynamiki i różnorodności wpływów zarówno czynników wewnętrznych (własnych), jak i zewnętrznych (globalnych, państwowych). Wyjście z określonej sytuacji polega na konieczności tworzenia trwałych instytucjonalnych amortyzatorów ryzyka. Jednym z elementów rozwoju współczesnej teorii bezpieczeństwa gospodarczego jest tworzenie modelu instytucjonalnego bezpieczeństwa ekonomicznego.
Economic activities of modern enterprises linked to the threats and risks, the nature of which is becoming increasingly institutional. The magnitude of these processes increases due to the growing dynamism and diversity of influences of internal factors (own) and external (global, regional, national). The way to deal with this situation is the need to create sustainable institutional absorbers of risk. One part of the development of the modern theory of economic security is the formation of a model of institutional economic security.
Opis
Słowa kluczowe
институциональные изменения , институциональная модель , явные институциональные операции , неявные институциональные операции , zmiany instytucjonalne , model instytucjonalny , jawne operacje instytucjonalne , niejawne operacje instytucjonalne , institutional change , institutional model , explicit institutional operations , implicit institutional operations
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 104–114