Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Renkas, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Badania prowadzone w okresie ostatnich dwudziestu lat w dziedzinie teorii kapitału ludzkiego, przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doprowadziły do stwierdzenia, że premia za ryzyko na poziomie 8% występuje w rachunku godziwych płac. Stwierdzono, że ta wielkość określa średnie tempo pomnażania kapitału w gospodarowaniu i nadano jej nazwę stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. Stała ta jest częścią modelu kapitału wielokrotnie opisanego we wcześniejszych pracach. W artykule są zawarte autorskie badania na podstawie danych o zarobkach na Ukrainie. Zatem badania SEPW są dokonywane na obszarze gospodarki ukraińskiej i potwierdzają dotychczasowe wyniki. Stwierdzenie istnienia stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu przyczyniło się do powstania teorii płac godziwych. SEPW określa poziom płacy minimalnej, jak również płacy maksymalnej w gospodarce. Obliczenie poziomu płacy minimalnej oraz maksymalnej dla gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem SEPW pozwoliło ustalić rozpiętość między tymi wielkościami, która nie przekroczyła wartości 6. Ta rozpiętość określa godziwe nierówności płacowe utrzymując porządek w gospodarce.
Research conducted over the last twenty years in the field of human capital theory, by a team of researchers from the Cracow University of Economics, led to conclude that the risk premium of 8% occurs in the bill of fair wages. It was found that this value determines the average rate of accumulating capital in the management and was given the name of economic constant of potential growth. This constant is part of a capital model, repeatedly described in previous works. The article contains its author’s research based on the data about salary in Ukraine. Thus, SEPW tests are carried out on the territory of the Ukrainian economy and confirm the previous results. The study establishes the existence of economic constant of potential growth contributed to the theory of fair wages. SEPW determines the level of the minimum wage, as well as the maximum wage in the economy. The calculation of the minimum and maximum wages for the economy of Ukraine, taking into account SEPW, allowed the establish the spread between these values, which did not exceed 6. This spread determines fair wage inequalities keeping the sig in the economy.
Opis
Słowa kluczowe
stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu , gospodarka Ukrainy , nierówności płacowe , economic constant of potential growth , Ukraine’s economy , wage inequalities
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 466–480