Agroturystyka jako wsparcie różnorodności biologicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pisarek, Marta
Olbrycht, Tomasz
Gargała-Polar, Marta
Kucharska-Świerszcz, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego wymaga poszukiwania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego. Odpowiedzią na potrzeby środowiskowe jest zrównoważony rozwój, w który wpisuje się turystyka wspierająca różnorodność biologiczną. Przykładem dobrej praktyki może być taka organizacja gospodarstwa agroturystycznego by wspierało ono organizmy pożyteczne. Ich obecność na terenie gospodarstwa jest możliwa poprzez odpowiedni dobór roślin i podporządkowanie elementów małej architektury potrzebom zwierząt wolno żyjących.
The ongoing degradation of the natural environment has led to a search for a balance between human activity and the condition of the natural environment. Response to environmental needs is the idea of sustainable development, which is a part of the concept of tourism supporting biodiversity. Therefore, an example of good practice is to propose a model agritourism farm, which will include the presence of beneficial organisms. Their presence on the farm is possible by the proper selection of plants and the dependence of small architecture elements for the needs of free-living animals.
Opis
Słowa kluczowe
organizmy pożyteczne , bioróżnorodność , gospodarstwo agroturystyczne , beneficial organisms , biodiversity , agritourism farm
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 55–61