Особенностей эмоционального состояния детей в спортивной деятельности (на примере тхэквандо)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Милушина, Марина
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Статья посвящена изучению эмоционального состояния детей, которые занимаются тхэквандо. Проанализованы вопросы детской спортивной сферы как отрасли экономики. Рассмотрено основополагающее значение детской физической культуры и спорта для развития спортивной индустрии. Для ее успешного развития необходима организация многоуровневой системы подготовки спортсменов и создания на этой основе коммерческого продукта. На каждом из уровней требуется выполнение отдельных задач и формирования дополнительных собственных элементов инфраструктуры. Известно, что восточные боевые искусства развивают не только физические качества, но и психику спортсмена и его личностные качества. Занятие боевыми искусствами помогает преодолевать негативные эмоции, учит справляться со страхом. Учитывая неоднородность детской психики, ее развивающий характер в процессе формирования личности, исследованы эмоциональные переживания юных спортсменов до и после тренировки. Результаты эмпирического исследования получены с помощью проективной методики. Анализ детских рисунков показал, что в процессе спортивных тренировок по тхеквандо физическая активность очень мало снижает уровень психического напряжения. Выявлено, что до тренировки почти все дети (12 детей из 13) испытывали тревожность, напряженность, астенические переживания, неуверенность в себе, а в отдельных случаях импульсивность, страх и агрессию. После тренировки эти эмоциональные состояния сохранились и увеличился уровень внешней агрессии.
The article is devoted to the study of the emotional state of children who go in for taekwondo. The research is dedicated to the sport and health sphere as a branch of the economy. The fundamental significance of children's physical culture and sport for the development of the sports industry has been considered. Its successful development requires organizing the multilevel system of sportsmen training and creating a commercial product on this basis. Particular tasks must be executed at each level and additional private infrastructure elements must be formed. It is known that martial arts not only develop physical qualities, but also the psyche of a sportsman and his personality qualities. Practicing the martial arts helps to overcome negative emotions, teachers to cope with fear. Taking into consideration the heterogeneity of children’s psyche and its developing nature in the process of a personality formation, emotional experiences of young sportsmen before and after training have been studied. The results of empirical research have been got by the projective technique. Analysis of children's drawings has showed that in the process of taekwondo’s sports training the physical activity slightly reduces mental stress. It has been found out that before training, almost all the children (12 children of 13) experienced anxiety, tension, asthenic feelings, self-doubt, and in some cases, impulsiveness, fear and aggression. After training, these emotional states remained, and the level of external aggression was increased.
Artykuł jest poświęcony badaniu stanu emocjonalnego dzieci, które uprawiają taekwondo. Analizom poddano sferę sportu dziecięcego jako sektor gospodarki. Ukazano fundamentalne znaczenie dziecięcej kultury fizycznej i sportu dzieci dla rozwoju branży sportowej. Dla jej pomyślnego rozwoju konieczna jest organizacja wielopoziomowego systemu szkolenia sportowców i tworzenie na tej podstawie produktu komercyjnego. Na każdym z poziomów jest potrzebne wykonywanie określonych zadań, a także tworzenie własnych elementów infrastruktury. Wskazuje się, że wschodnie sztuki walki rozwijają nie tylko sferę fizyczną, ale również poprawiają psychikę sportowca i jego cechy osobowe. Uprawianie sztuki walki pomaga przezwyciężyć negatywne emocje, nauczyć się radzić sobie ze strachem. Biorąc pod uwagę specyfikę psychiki dziecka, jej rozwojowy charakter w procesie tworzenia osobowości, zbadano również emocjonalne doświadczenia młodych sportowców przed i po treningu. Wyniki badań empirycznych uzyskano za pomocą metody proaktywnej. Analiza rysunków dzieci wykazała, że w trakcie treningu sportowego umiejętności z taekwondo aktywność fizyczna bardzo nieznacznie zmniejsza stres psychiczny. Okazało się, że przed ćwiczeniami prawie wszystkie dzieci (12 dzieci z 13) były zdenerwowane, spięte, doświadczyły astenicznego uczucia zwątpienia, a w niektórych przypadkach pojawiała się impulsywność, lęk i agresja. Po treningu te stany emocjonalne zostały zachowane, a poziom agresji zewnętrznej wzrósł.
Opis
Słowa kluczowe
экономическая психология , психология спорта , детская психология , эмоции , Sport Economics , Psychology of Sport , children’s psychology , emotions , psychologia ekonomiczna , psychologia sportu , psychologia dziecka , emocje
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 411–425