CYWILNA OCHRONA PRAW PACJENTA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Jacek, Anna
Ożóg, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
The civil liability is connected with the responsibility for causing damage. For the incurred damage to property the patient can demand the natural or compensatory restitution. If physical sufferings and moral injustice are an effect of the damage, the aggrieved party can demand the monetary compensation for sustained harm. With purpose of the civil liability, there is a compensation caused with this act for other party. The article is regarding the civil liability behind the damage associated with providing medical services. In the article there is also characteristic of claims being entitled to patients of the title of violating patient's rights.
Opis
Odpowiedzialność cywilna wiąże się z odpowiedzialnością za wyrządzenie szkody. Za poniesioną szkodę majątkową pacjent może żądać restytucji naturalnej bądź odszkodowawczej. Jeśli skutkiem szkody są cierpienia fizyczne i krzywda moralna, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Celem odpowiedzialności cywilnej jest kompensacja szkody wyrządzonej tym czynem innemu podmiotowi. Artykuł dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody związane ze świadczeniem usług medycznych. W opracowaniu dokonano także charakterystyki roszczeń przysługujących pacjentom tytułu naruszenia praw pacjenta.
Słowa kluczowe
odpowiedzialność cywilna , pacjent , szkoda
Cytowanie