Powszechne zabezpieczenie zdrowotne w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Hnatyszyn-Dzikowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na powiązanie między nową koncepcją powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego, kształtującego politykę zdrowotną państw wysoko rozwiniętych a zrównoważonym rozwojem gospodarczym. Główną zasadą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest poszukiwanie i utrzymywanie równowagi w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej. Poprawa zdrowia społeczeństwa wzmacnia zrównoważony rozwój, a zrównoważony rozwój wpływa na poprawę zdrowia w cyklu wspartym przez efektywny system zdrowotny. W efekcie powstaje koncepcja modelu zrównoważonego rozwoju, w którym zdrowie spełnia rolę czynnika zapewniającego trwałość podejmowanych działań. Kierunkiem wzmacniającym skuteczność realizacji założonych celów jest spójność z koncepcją powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego (PZZ). Permanentne reformy są cechą charakterystyczną systemów opieki zdrowotnej. Istotne jest, że w osiągnięciu postępów w realizacji celów systemu opieki zdrowotnej niezbędny jest cały zespół skoordynowanych działań, na które ukierunkowane jest PZZ. Na gruncie koncepcyjnym PZZ wskazuje na silne powiązanie z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wymaga głębszych empirycznych badań na poziomie systemowym. W kontekście szeroko rozumianej poprawy dostępności do świadczeń medycznych wskazuje się na centralną rolę dążenia do efektywności (w rozumieniu maksymalizacji efektów przy istniejących zasobach, a nie wprowadzaniu ograniczeń kosztowych w systemie). Pełne osiągnięcie celów powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego jest niemożliwe do osiągnięcia przez jakiekolwiek państwo, bez względu na poziom rozwoju. Jednakże PZZ determinuje poprawę równego dostępu do usług, jakość usług i ochronę finansową.
The aim of this article is to identify the link between a new concept of universal health coverage, shaping health policies of developed countries and sustainable development. The main principle of sustainable development is to seek and maintain a balance between three dimensions: economic, social and environmental. Improving the health of society strengthens sustainable development and sustainable development has an impact on health improvement– this cycle is supported by an effective health system. The result is a concept model of sustainable development, which serves health as a factor ensuring durability of actions taken. The direction of strengthening the effective implementation of the goals is consistent with the concept of universal health coverage (UHC). Permanent reforms are the characteristic of health care systems. It is important that progress in achieving the objectives of the health care system requires the whole spectrum of coordinated actions – targeted by the UHC. Conceptually, UHC indicates a strong connection with the achievement of the objective of sustainable economic development and requires a deeper empirical research at the system level. In the context of widely understood improvement of accessibility to health care a central role of the pursuit of efficiency (in terms of maximizing the effects of the existing resources, rather than introducing cost constraints in the system) is indicated. Full achievement of universal health protection is impossible to achieve by any country, regardless of their level of development. However, the UHC determines the improvement of equal access to services, quality of service and financial protection.
Opis
Słowa kluczowe
zdrowie , zrównoważony rozwój gospodarczy , cele systemu , system opieki zdrowotnej , health , sustainable development , aim of the system , health care system
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 38(2)/2014, s. 201–210