Projekty w aktywnej edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kostecka, Joanna
Podolak, Agnieszka
Michalicha, Mateusz
Marcela, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju dostarcza wiedzy i dotyka problemów oddziaływania naszego codziennego życia w skali globalnej. Aby chronić ekosystemy i podnosić jakość ludzkiego życia, musimy wdrażać nowe nawyki społeczne i osobiste w codziennym postępowaniu. Edukacja w tym zakresie jest trudna i wielopłaszczyznowa bo musi dotykać sfery społecznej, ekologicznej i ekonomicznej toczącego się życia. Między innymi musi obejmować działania na rzecz zmiany na lepszą, relacji człowieka i przyrody. Dobrą metodą edukacyjną okazują się być stosowane szeroko na świecie projekty edukacyjne. Angażują do udziału w zaplanowanych na długo seriach aktywności duże grono uczestników. Tworzą więzi społeczne, są okazją do wprowadzania wiedzy i licznych umiejętności. Św. Franciszek z Asyżu był postacią, która powinna stanowić wzór troski i poszanowania dla przyrody. Dziś uważany jest za patrona m. in. przyrodników i leśników. Stanowiąc część edukacji dla zrównoważonego rozwoju, edukacja przyrodnicza, nie powinna opierać się wyłącznie na sztywnych schematach oraz ogromie definicji. Powinna opierać się o konkretne umiejętności i kształtować kulturę codziennego postępowania. Na wzór św. Franciszka, należy uwrażliwiać na piękno i użyteczność otaczającej nas przyrody oraz łamać niekorzystne stereotypy. W pracy zaprezentowano atuty projektów edukacyjnych i opisano jeden - oparty na idei głoszonej przez św. Franciszka z Asyżu. Projekt ten ma na celu przybliżenie postaci świętego, zawiera propozycję aktywizacji do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju osób związanych z kościołem oraz uświadamia o cennych gatunkach zwierząt i roślin w najbliższym otoczeniu człowieka.
Education for sustainable development (ESD) provides knowledge and touches on the problems of the impact of our everyday life on a global scale. To protect ecosystems and improve the quality of human life, we must implement new social and personal good practices in everyday life. Education in this area is difficult and multifaceted because it must affects the social, ecological and economic sphere of the ongoing life. Among other things, it must include activities to change relationship between man and nature for a better. Educational projects widely used around the world it would appear to be a good educational method. These projects involve a large group of participants in the series of activities planned for a long time. Creating social bonds, they are a chance to introduce knowledge and numerous skills. St. Francis of Assisi was a personage who should be a role model of care and respect for nature. Nowadays he is considered a patron of among others naturalists and foresters. Nature education, being a part of education for sustainable development, should not to be based only on rigid schemes and the vastness of definitions. It ought to be based on specific skills and form the culture on everyday behavior. Like St. Francis, it is necessary to sensitize the beauty and usability of the entire nature and break some unfavorable stereotypes. This paper presents the advantages of educational projects and describes one – based on the idea proclaimed by St. Francis of Assisi. This project aims to bring the St. Francis figure closer, contains an offer to activate people related to the church for sustainable development and makes them aware of valuable species of animals and plants in the immediate human environment.
Opis
Słowa kluczowe
projekty edukacyjne , aktywna edukacja , edukacja dla zrównoważonego rozwoju , edukacja przyrodnicza , projekt Franciszek , educational projects , active education , education for sustainable development , nature education , The Francis Project
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 39–46