Zasada szybkości w postępowaniach w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Ostojski, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy zasady szybkości postępowania w regulacji postępowań w sprawach realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Analiza poszczególnych instytucji prawnoprocesowych zmierza do oceny regulacji ustawowych specustaw inwestycyjnych w zakresie zasady szybkości. Celem analizy jest weryfikacja twierdzenia, iż wdrożenie szczególnych reguł prawnoprocesowych w specustawach inwestycyjnych, związanych z nadaniem priorytetu szybkości postępowaniom administracyjnym, nastąpiło z zachowaniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności. W rezultacie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że wdrożenie zasady szybkości postępowań do specustaw inwestycyjnych nie prowadzi zasadniczo do naruszenia istoty konstytucyjnych praw jednostek, w tym prawa zaskarżenia decyzji oraz uprawnienia do ochrony praw słusznie nabytych. Ustawodawca ogranicza zasady przejrzystości i jawności, a także zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, lecz nie eliminuje tych zasad. Niezależnie od tego ustawodawca narusza w analizowanych specustawach istotę prawa strony do złożenia wniosku o ochronę tymczasową w postępowaniu administracyjnym. Narusza w sposób kwalifikowany – ze względu na wspomniany interes publiczny – zasadę praworządności i dwuinstancyjności, uniemożliwiając organowi odwoławczemu w toku instancji uchylenie decyzji w całości, jeżeli wadą dotknięta jest tylko jej część dotycząca nieruchomości.
The article concerns the principle of speed in the proceedings regarding the implementation of infrastructure investments. The analysis of individual legal institutions is aimed at assessing statutory regulations of investment acts in the scope of the principle of speed. The aim of the analysis is to verify the assertion that the implementation of specific law-related rules in special investment documents connected with giving priority to the speed of administrative proceedings followed the constitutional principle of proportionality. As a result of the conducted analysis, it should be stated that the implementation of the principle of speed of proceedings to investment acts does not fundamentally violate the essence of constitutional rights of individuals – including the right to challenge decisions and the right to protect of rightly acquired rights. The legislator limits the principles of transparency, as well as the principle of active participation of the party in administrative proceedings, but does not eliminate these principles. Regardless of this, the legislator infringes in the analyzed Acts the essence of the party’s right to submit an application for temporary protection in administrative proceedings. The legislator violates in a qualified manner – due to the public interest – the rule of law and two-instance, preventing the appeals authority in the course of the instance of repealing the decision in its entirety, if the defect affects only its part concerning the property.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie administracyjne , zasady ogólne postępowania administracyjnego , zasada szybkości , zasad proporcjonalności , specustawy inwestycyjne , przygotowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych , interes publiczny , administrative proceedings , general principles of administrative proceedings , the principle of speed , principle of proportionality , investments acts , preparation and implementation of infrastructure investments , public interest
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 174–188