Kreowanie i przygotowywanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach MMSP jako główne czynniki rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Sala, Jolanta
Tańska, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pomiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez publiczne służby statystyczne jest sprowadzony do monitorowania sytuacji w gospodarstwach domowych oraz zastosowań ICT w przedsiębiorstwach z pominięciem sytuacji w najliczniejszej grupie mikroprzedsiębiorstw. Artykuł stanowi syntetyczną prezentację wykorzystania jako benchmarkingu wyników analizy wybranych 48 mierników stosowanych w krajach OECD i UE w zakresie życia społeczno-gospodarczego i potencjału technologii ICT w przedsiębiorstwach oraz jakościowych aspektów szerokiego spektrum luk informacyjnych i czynników krytycznych rozwoju organizacji gospodarczych. Istotną przyczyną niskiego poziomu zastosowań technologii ICT i rozwoju przedsiębiorstw MMSP jest brak świadomości użyteczności ICT oraz elementarnych metodycznych podstaw kreowania i przygotowywania projektów informatycznych. Przedstawiono istotę sześciu autorskich modeli stanowiących kluczowe, inicjatywne czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
The measurement of the development of the information society by public statistical services is reduced to monitoring the situation in households and ICT applications in enterprises, disregarding the situation in the largest group of microenterprises. The paper is a synthetic presentation of the use as benchmarking of the results of selected 48 metrics used in OECD and EU countries in the field of socio-economic life and the potential of ICT in enterprises as well as qualitative aspects of a wide range of information gaps and critical factors for business organizations. An important reason for the low level of ICT applications and the development of Polish micro, small and medium enterprises is the lack of awareness of ICT usability and elementary methodological foundations for the creation and preparation of IT projects. The essence of six original models constituting the key, initiative factors for the development of the information society is presented.
Opis
Słowa kluczowe
model życia społeczno-gospodarczego w społeczeństwie informacyjnym , model potencjału technologii ICT w przedsiębiorstwach , model luki informacyjnej w kontekście potrzeb informacyjnych , model czynników krytycznych rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym , model kreowania projektów informatycznych , model przygotowywania projektów informatycznych , a model of socio-economic life in information society , a model of ICT potential in enterprises , a model of information gap in the context of information needs , a model of critical factors of organization development in information society , a model of IT projects creation , a model of IT projects preparation
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 198–208