Somatic growth in children and adolescents from Rzeszów, aged 4–18, and its variability over the thirty-five year period from 1978/79 to 2013/14

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Perenc, Lidia
Radochońska, Anna
Błajda, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction. Changes occurring over the years in environmental conditions and in organism’s adaptability contribute to changes in the human morphological and functional phenotype. Purpose of the study. Assessment of progress in body weight, body height, chest circumference, as well as Quetelet II (BMI), Rohrer, and Marty indexes in children and adolescents from Rzeszów, aged 4-18, and changes in the period of the recent 35 years. Material and methods. The total of 1,563 children from Rzeszów were examined in 2013/2014. Measurements were carried out to identify body weight, body height, chest circumference; based on that Quetelet II, Rohrer, and Marty indexes were calculated. Results. The findings, presented in tables and figures, have been interpreted. Conclusions. Somatic growth in the examined population is consistent with generally recognized regularities. The secular trend continues in the period of 35 years. It is impossible to make an explicit claim regarding stabilization of growth during the last 10 years.
Wprowadzenie. Zmieniające się na przełomie lat warunki środowiskowe oraz zdolność organizmu do adaptabilności wpływają na zmianę fenotypu morfologicznego oraz funkcjonalnego człowieka. Cel badań. Ocena rozwoju masy ciała, wysokości ciała, obwodu klatki piersiowej, wskaźników: Queteleta II (BMI), Rohrera, Marty’ego dzieci i młodzieży z Rzeszowa w wieku od 4 do 18 lat oraz jego zmiany w ciągu ostatnich 35 lat. Materiał i metody. W latach 2013/2014 przebadano łącznie 1563 dzieci z Rzeszowa. Zmierzono masę ciała, wysokość ciała, obwód klatki piersiowej, obliczono wskaźniki: Queteleta II, Rohrera, Marty’ego. Dane poddano analizie statystycznej. Porównano do danych zgromadzonych w poprzednich latach: 1978/79, 1993/1994, 2003/2004. Wyniki. Przedstawiono w tabelach i na rycinach oraz zinterpretowano. Wnioski. Rozwój somatyczny w badanej populacji przebiega zgodnie z uznanymi powszechnie prawidłowościami. Trend sekularny utrzymuje się na przestrzeni ostatnich 35 lat. Nie można jednoznacznie wypowiedzieć się co do występowania stabilizacji rozwoju w ciągu ostatnich 10 lat.
Opis
Słowa kluczowe
secular trend , stabilization of growth , deceleration , acceleration , trend sekularny , stabilizacja rozwoju , deceleracja , akceleracja
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 3 (2016), s. 244–265