Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Piasny, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Największym wyzwaniem, przed którym stoi dziś Polska, jest usprawnienie funkcjonowania instytucji publicznych. Bez sprawnego sektora publicznego nie da się ani zrealizować niezbędnych działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, ani poprawić infrastruktury, ani zapewnić biznesowi korzystnych warunków działania umożliwiających konkurencję w skali globalnej. W warunkach rozwijającej się na świecie gospodarki opartej na wiedzy, jakość zarządzania publicznego w Polsce staje się kluczowa dla rozwoju kraju, regionu, powiatu i gminy. Tymczasem, jak zauważyli autorzy Raportu „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”: „polskie instytucje publiczne, a zwłaszcza administracja, pozbawione są dynamizmu, kreatywności i zdolności reformowania się. Brakuje im mechanizmów, które motywują pracowników do zwiększania efektywności i do rozwiązań umożliwiających poszczególnym jednostkom rozliczanie zadaniowe. Dylemat, przed którym stoi polska administracja, to albo poddanie się rosnącej biurokratycznej inercji, okazjonalnie ograniczanej spontanicznymi działaniami naprawczymi, albo dokonanie systemowej diagnozy i podjęcie reformy mechanizmów jej funkcjonowania”. Celem opracowania jest zaprezentowanie zarządzania przez cele jako systemowej metody zarządzania, której wdrożenie może uruchomić mechanizm poprawy i doskonalenia pracy organizacji publicznej, prowadząc tym samym do zwiększenia skuteczności i efektywności jej działań. W artykule przedstawiono i podjęto próbę uzasadnienia następującej tezy: „Jakość zarządzania publicznego zależy w istotny sposób od umiejętnego wprowadzania do organizacji publicznych rozwiązań z sektora prywatnego, w szczególności zaś rozwiązań z teorii i praktyki zarządzania korporacyjnego”. Przeprowadzone w artykule analizy mają charakter przeglądowy i bazują na dorobku literatury przedmiotu.
The biggest challenge facing Poland today is improvement of the functioning of public institutions. Without an efficient public sector the necessary measures to develop human capital, or to improve the infrastructure, or to create favorable conditions for business operations to make them successful in global competition cannot be achieved. In the conditions of the world's growing economy founded on professionalism and knowledge, the quality of public management in Poland becomes crucial for development of the state, region, county and community. Meanwhile, as the authors of the report "Poland 2030. Development Challenges" have noted: "Polish public utility institutions, especially administration, are stagnant, uncreative and ossified. There are no mechanisms to stimulate employees to increase efficiency and to seek solutions for individual task accounting. The dilemma facing the Polish administration, is either to sink deeper in the growing bureaucratic inertia, occasionally mitigated by spontaneous corrective actions, or make a diagnosis of the system aimed at the radical reform of its functioning". The aim of the paper is to present Management by objectives as a systemic management method whose implementation may launch the mechanism of improvement and development of public organisation performance, resulting in the increase in efficiency and effectiveness of its operations. The article presents and attempts to justify the following thesis: Public management quality, essentially, depends on skilful introduction of solutions from the private sector to the sector of public finance, and the solutions of the theory and practice of corporate management. The analyses provided in the article are reviews and based on the existing subject literature.
Opis
Słowa kluczowe
organizacja publiczna , kontrola zarządcza , sprawność , skuteczność , zarządzanie przez cele , public organisation , internal control , efficiency , effectiveness , management by objectives
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 336–346