Charakter prawny procesowego i pozaprocesowego oświadczenia woli o potrąceniu w kontekście zarzutu potrącenia zawartego w art. 203 1 k.p.c.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Płaziuk, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gdy dwie osoby są wzajemnie wobec siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może złożyć drugiej stronie oświadczenie woli o potrąceniu. Oświadczenie woli o potrąceniu może zostać złożone przed wszczęciem postępowania sądowej, w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu. Złożone przez jedną ze stron oświadczenie woli o potrąceniu musi zostać wprowadzone do postępowania w formie zarzutu potrącenia. Powstaje zatem istotne pytanie, czy oświadczenie woli o potrąceniu złożone przed wszczęciem postępowania lub po jego wszczęciu, ale poza nim, także musi zostać wprowadzone do postępowania w formie zarzutu potrącenia. Rozstrzygnięcie wskazanej kwestii ma o tyle istotne znaczenie, że w przypadku twierdzącej odpowiedzi na tak zadane pytanie zarzut potrącenia będzie musiał odpowiadać wymaganiom wynikającym z art. 203 1 k.p.c.
When two persons are debtors and creditors to each other, each of them may submit a declaration of intent to the other party about deduction. A declaration of will to deduct may be submitted before the commencement of court proceedings, during it or after its termination. A declaration of intent by one of the parties must be introduced to the proceeding in the form of an offsetting claim. Therefore, the important question arises whether the declaration of will on deduction made before or after the initiation of the proceedings, but also outside of it, must also be introduced to the proceeding in the form of an offsetting claim. Settlement of the issue is important because in the event of an affirmative answer to such a question the objection of deduction will have to meet the requirements arising from art. 203 1 k.p.c.
Opis
Słowa kluczowe
potracenie , wierzyciel , dłużnik , postępowanie sądowe , deduction , creditor , debtor , court proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 213–234