Two or three pillars of administrative sciences and the concept of inclusive administration

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Ruczkowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Development of inclusive public administration is facilitated by the approach, according to which the science of public administration is viewed not only as a discipline related to the existing reality but, primarily, as a discipline formulating synthetic evaluations and making proposals initiating changes beneficial from the point of view of citizens and public interest. In other words, the departure from the aforementioned conventional concept of three pillars of administrative sciences in favour of a dualistic concept of these sciences, namely administrative law and science of administration, which integrates two functions, i.e. a descriptive one that may be considered equivalent to the classical science of administration and a normative one, characteristic to administrative policy studies with a focus on proposals, strategies and goals. It seems that besides the premises of inclusive democracy, inclusive economy and the concept of inclusive administrative law, such an attitude may be a component of the inclusive public administration interpreted as a kind of a new organizational and functional model of administration. The model should have such features as the widest possible involvement of citizen groups and their organizations into the decision-making and organizational processes of public administration, and a focus to the administration organizational structure and decision-making processes from the perspective of values and goals serving public interest and particular individuals’ interests.
Budowaniu inkluzywnej administracji sprzyja podejście, zgodnie z którym na naukę administracji należy spojrzeć nie tylko jako na dyscyplinę odnoszącą się do zastanej rzeczywistości administracyjnej, lecz przede wszystkim na dyscyplinę formułującą syntetyczne oceny i postulaty inicjujące korzystne zmiany z punktu widzenia interesów obywateli oraz interesu publicznego. Innymi słowy, odejście od wspomnianego klasycznego ujęcia triady nauk administracyjnych na rzecz dualistycznej koncepcji wyodrębnienia dwóch nauk, a mianowicie nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, integrującej dwie funkcje, tj. opisową, która może być utożsamiana z klasyczną nauką administracji, oraz funkcję normatywną – charakterystyczną dla nauki polityki administracyjnej, której istotą jest formułowanie postulatów, strategii, celów. Jak się wydaje, takie podejście może stanowić – obok założeń inkluzywnej demokracji, inkluzywnej gospodarki oraz inkluzywnej koncepcji prawa administracyjnego – komponent inkluzywnej administracji jako pewnego nowego modelu organizacyjnego i funkcjonalnego administracji. Model ten powinien charakteryzować się możliwie najszerszym włączeniem w procesy organizacyjne i decyzyjne administracji różnych grup obywateli i ich organizacji tudzież spojrzeniem na strukturę administracji i procesy decyzyjne administrowania poprzez pryzmat wartości i celów służących urzeczywistnianiu interesu publicznego oraz interesów jednostek.
Opis
Słowa kluczowe
inclusive administration , the concept of inclusive administrative law , three pillars of administrative sciences , science of administration , inkluzywna administracja , koncepcja inkluzywnego prawa administracyjnego , triada nauk administracyjnych , nauki o administracji
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 150–162